Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam ×

NHÀ HÀNG CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH

Địa điểm: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Diện tích: 1.000m2

Nhịp: 8m, H14+6

Tiến độ: đang triển khai