Công ty cổ phần xây dựng Tbox Việt Nam ×

NHA TRANG – SIREN HOTEL

Công trình: Siren Hotel

Địa điểm: 96 Trần Phú, Tp.Nha Trang

Mô tả: 15 tầng (6.700m2)

Vượt nhịp: 9m

Tình trạng: Đã hoàn thiện và đi vào khai thác sử dụng

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm TBOX